DE Rejestracja Zaloguj

Jeden program do
zarządzania całą firmą

Masz dość bałaganu, zagubionych faktur i ciągłego podliczania wydatków? Teraz wystarczy jedna aplikacja. AssetMan pozwoli ci prowadzić swój biznes bez przeszkód.

Zostaw nam swoje dane, aby dowiedzieć się więcej.

Dowiedz się więcej

AssetMan to aplikacja, dzięki której usprawnisz działanie swojego przedsiębiorstwa

AssetMan to nowoczesna aplikacja, która umożliwia zarządzanie majątkiem przedsiębiorstwa lub innej organizacji oraz jego utrzymanie. Jej główną funkcją jest możliwość ujednoliconego zarządzania różnego rodzaju majątkiem przede wszystkim dzięki przeniesienia najlepszych praktyk z jednego obszaru w inny.

CO DECYDUJE O INNOWACYJNOŚCI ASSETMANA?

Zastosowanie modeli datamining do predykcji awarii

Modelowanie połączeń między elementami majątku przedsiębiorstwa w oparciu o strukturę grafową

Spójny i jednoznaczny model danych

Wprowadzenie automatyzacji w przydzielaniu zadań dla użytkowników

Uczący się interfejs użytkownika

Zastosowanie mechaniki gier do motywowania pracowników

Możliwość przypisywania atrybutów do połączeń miedzy elementami majątku umożliwiająca rozbudowane modelowanie ryzyka.

Łączenie cech różnych klas systemów w celu wykorzystania efektu synergii

Możliwości zastosowania w różnych obszarach biznesowych.

AssetMan obejmuje swoim działanie kilkanaście modułów funkcyjnych, m.in:

Zarządzanie majątkiem

Moduł zarządzania majątkiem

Gromadzi wszelkie informacje związane z maszynami, urządzeniami oraz innymi obiektami jakie stanowią majątek firmy. Składa się z dwóch części: definicyjnej oraz operacyjnej. Część definicyjna modułu służy do określenia sposobu w jaki mają być zbierane dane opisujące majątek firmy. Część operacyjna służy do wprowadzania informacji o konkretnych elementach majątku. Poszczególnym elementom można nadawać różne cechy np. zdefiniowane kategorie i klasyfikacje, można tworzyć powiązania pomiędzy nimi (np. relacje, hierarchie). Z poziomu tego modułu jest też dostęp do informacji związanych z bieżąca eksploatacja (zużycie energii, ilość przepracowanych godzin itp.)

Zarządzanie zleceniami pracy

Moduł zarządzania zleceniami pracy

Zarządzanie pracą zespołów odpowiedzialnych za prawidłowe utrzymanie majątku firmy. Można określić rodzaje prac (np. przegląd, remont) oraz ich parametry (np. czas, potrzebne materiały), a także dołączyć dodatkowe informacje (np. instrukcje). Planowanie prac może odbywać się w dwóch kontekstach: zespołu realizującego prace oraz elementu majątku lub grup, kategorii.

Moduł predykcji awarii

Moduł predykcji awarii

Obsługa zgłoszeń dotyczących zarejestrowanych w systemie zasobów. Moduł implementuje proces Zarządzania Incydentem, zgodny z praktykami ITIL. Ilość niezbędnych danych oraz sam proces rejestracji jest zoptymalizowany tak, aby uprościć zgłaszanie incydentów i uczynić je intuicyjnym. W procesie zdefiniowany jest cykl życia zgłoszenia, a samo zgłoszenie zawiera informacje o szacowanym i faktycznym koszcie jego realizacji.

Finanse

Moduł Finanse

Prowadzenie budżetu związanego z zarządzaniem majątkiem przedsiębiorstwa w trakcie całego okresu budżetowego. Poszczególne pozycje budżetu mogą zostać powiązane z konkretnymi elementami majątku przedsiębiorstwa bądź grupami elementów. Rejestracja informacji o fakturach przychodzących. Istnieje możliwość ewidencjonowania innych parametrów związanych z utrzymaniem majątku przedsiębiorstwa np. prąd, woda, przepracowane godziny przez urządzenie, przejechane kilometry.

Prowadzenie budżetu związanego z zarządzaniem majątkiem przedsiębiorstwa w trakcie całego okresu budżetowego. Poszczególne pozycje budżetu mogą zostać powiązane z konkretnymi elementami majątku przedsiębiorstwa bądź grupami elementów. Rejestracja informacji o fakturach przychodzących. Istnieje możliwość ewidencjonowania innych parametrów związanych z utrzymaniem majątku przedsiębiorstwa np. prąd, woda, przepracowane godziny przez urządzenie, przejechane kilometry.

Moduł statystyczno-raportowy

Moduł statystyczno-raportowy

Automatyczne udostępnianie statystycznie przetworzonych danych, pochodzących z informacji logowanych w pozostałych modułach e-usługi. W module zaimplementowany jest specjalny algorytm i model danych, przeszukujący i obrabiający statystyczne informacje wszystkich klientów. Obróbka zapewnia całkowita anonimizację danych. Funkcjonalność tego modułu jest udostępniana dwutorowo: poprzez dostarczanie w określonych miejscach innych modułów e-usługi danych porównawczych oraz poprzez udostępnianie raportów na zadanie klientów.

Moduł konfiguracji procesów biznesowych

Moduł konfiguracji procesów biznesowych

Budowanie procesów biznesowych. Moduł składa się z dwóch elementów: modelu danych oraz silnika reguł biznesowych. Model danych umożliwia zdefiniowanie wszystkich niezbędnych encji wraz z ich atrybutami oraz powiązań miedzy nimi. Cechą charakterystyczna naszej e-usługi w tym zakresie jest fakt, że będzie to model spójny i nie ograniczony do jednego obszaru biznesowego. Takie podejście zapewnia możliwość ponownego wykorzystania tych samych reguł w różnych procesach biznesowych, co usprawnia ich tworzenie oraz zarządzanie nimi.

Moduł analizy danych

Moduł analizy danych

Umożliwia konfiguracje interfejsu użytkownika zgodnie z wymaganiami biznesowymi. Konfiguracja polega na możliwości projektowania ekranów poszczególnych elementów e-usługi, wybór i rozmieszczenie pól, kontrolek, list rekordów, itp. Drugą istotną funkcjonalnością modułu jest cześć statystyczna, za pomocą której możliwe jest uzyskanie informacji o stopniu, w jakim użytkownicy korzystają z konkretnych elementów interfejsu.

Moduł Administracyjny

Moduł Administracyjny

Służy do zarządzania użytkownikami i grupami użytkowników, nadawania uprawnień użytkownikom, a dodatkowo pozwala na definiowanie zasad/reguł biznesowych, przyznawanie punktów i nagród dla użytkowników na potrzeby grywalizacji.

Moduł Api

Moduł Api

Dostarcza interfejs programistyczny, za pomocą którego można zintegrować się z e-usługą. Integracja ta polega na wymianie danych miedzy e-usługą a systemami zewnętrznymi. Klientom e-usługi udostępniamy szczegółowy opis API i sposób korzystania z niego.

Dostępne pakiety

Korzyści